Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TraydeDirect – Consumenten, gevestigd te Den Haag met KvK-nummer: 432107758.
Versie geldig vanaf 03-10-2019.
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TraydeDirect . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TraydeDirect . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TraydeDirect behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TraydeDirect erkend.
1.4 TraydeDirect garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TraydeDirect bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van TraydeDirect zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TraydeDirect geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan TraydeDirect heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij TraydeDirect . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TraydeDirect er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
  • leveringen die verstuurd worden buiten Nederland. Retourneren is hierbij wel mogelijk, maar de verzendkosten die TraydeDirect gemaakt heeft worden niet terugbetaald en dus in rekening gebracht.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij TraydeDirect, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TraydeDirect . TraydeDirect houdt zich aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
5.2 TraydeDirect respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 TraydeDirect maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met onze Privacy Policy.
 
6. Garantie
6.1 TraydeDirect garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van TraydeDirect komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. TraydeDirect is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TraydeDirect ) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan TraydeDirect . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan TraydeDirect schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door TraydeDirect gegrond worden bevonden, zal TraydeDirect naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TraydeDirect en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van TraydeDirect ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TraydeDirect gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TraydeDirect voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 TraydeDirect is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens TraydeDirect in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TraydeDirect en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TraydeDirect zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TraydeDirect slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van TraydeDirect gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 TraydeDirect kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen TraydeDirect en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door TraydeDirect op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 TraydeDirect behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TraydeDirect gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 TraydeDirect is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TraydeDirect alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 TraydeDirect behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TraydeDirect gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien TraydeDirect bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 TraydeDirect is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door TraydeDirect aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TraydeDirect zolang de afnemer de vorderingen van TraydeDirect uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TraydeDirect wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door TraydeDirect geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TraydeDirect of een door TraydeDirect aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TraydeDirect haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TraydeDirect zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TraydeDirect .
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TraydeDirect en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij TraydeDirect er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Algemene Voorwaarden van TraydeDirect – Bedrijven, gevestigd te Den Haag met KvK-nummer: 432107758.
Versie geldig vanaf 03-10-2019.

Artikel 1: definities
a) Cliënt en/of contractant: de natuurlijke of rechtspersoon die met TraydeDirect een overeenkomst heeft afgesloten.
b) TraydeDirect: TraydeDirect
c) Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen TraydeDirect en de cliënt.

Artikel 2: aanbiedingen, offertes en overeenkomst
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij TraydeDirect goederen en/of diensten van welke aard ook aan de cliënt levert.
b) Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van TraydeDirect is ondertekend.
c) Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.
d) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e) Alle aanbiedingen en andere uitingen van TraydeDirect zijn vrijblijvend, tenzij door TraydeDirect schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TraydeDirect opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop TraydeDirect zijn aanbieding baseert.
f) Offertes zijn 1 maand geldig, tenzij anders overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Artikel 3: (leverings)termijnen
a) Alle door TraydeDirect genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan TraydeDirect bekend waren. TraydeDirect spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt TraydeDirect niet in verzuim.
b) De cliënt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn.
c) TraydeDirect is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is TraydeDirect gebonden aan een al dan niet uiterste leverlingstermijn als de partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) zijn overeengekomen.
d) Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen TraydeDirect en de cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.


Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst
a) TraydeDirect zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig met de cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
b) Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is TraydeDirect gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
c) Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de dienstverlening, schriftelijk aan TraydeDirect te worden meegedeeld.
d) Indien TraydeDirect op verzoek of met voorafgaande instemming van de cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van TraydeDirect. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. TraydeDirect is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 5: verplichtingen van de cliënt
a) de cliënt stelt TraydeDirect steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn/haar naam, adres en zijn/haar bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum van de wijziging, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van de mededeling door TraydeDirect als ingangsdatum zal gelden.
b) De cliënt vrijwaart TraydeDirect van alle juridische claims met betrekking tot de door de cliënt opgeslagen data, informatie en dergelijke.
c) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet conform bovenstaande handelen voor de rekening van de cliënt.

Artikel 6: aansprakelijkheid
a) Traydedirect is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
b) Traydedirect is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van geleverde producten veroorzaakt door derden.
c) De eventuele aansprakelijkheid van Traydedirect is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
d) Traydedirect is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde producten of diensten veroorzaakt door derden die niet onder de verantwoordelijkheid van Traydedirect werkzaam zijn.
e) Indien geleverde producten of diensten een advieswerkzaamheid betreft wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvoorziene omstandigheid en gevolgen daarvan. De cliënt spant zich in voor de voorziening van, of toegang tot, de juiste en volledige informatie van (derde) partijen en/of producten waarop de cliënt invloed kan uitoefenen.

Artikel 7: betaling en prijs
a) de cliënt dient de door Traydedirect uitgeschreven factuur via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van facturen dient ten hoogste 30 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Traydedirect gerechtigd het door de cliënt verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur met een minimum van € 250,00.
b) Alle door Traydedirect uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de cliënt.
c) Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
d) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
e) Traydedirect mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor de cliënt.
f) Indien de cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoal die zijn overeengekomen in een relatie met Traydedirect, is hetgeen hij uit de hoofde van de relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Traydedirect is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde uit de opbrengst te verhalen hetgeen Traydedirect volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Traydedirect te specificeren kosten.
g) Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke overheidswege worden opgelegd.
h) Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de cliënt, geldt dat Traydedirect gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud
a) Traydedirect behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Traydedirect aan de cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Traydedirect ten behoeve van de cliënt in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Traydedirect van de cliënt te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de cliënt in de nakoming van de tussen Traydedirect en de cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

Artikel 9: intellectueel eigendom
a) tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de levering van producten en diensten voortkomende rechten van intellectueel eigendom (waaronder het octrooirecht en het auteursrecht) toe aan Traydedirect. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Traydedirect daartoe bevoegd.
b) De cliënt verkrijgt niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van producten of diensten geleverd door Traydedirect.
c) Het is de cliënt niet toegestaan om zonder toestemming van Traydedirect aan haar geleverde producten van derden en complete- alsmede deelproducten ontwikkeld door Traydedirect door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Traydedirect te hebben verkregen.
d) Het is Traydedirect toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van producten of diensten of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de producten of diensten. Het is de cliënt niet toegestaan om een dergelijk technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10: overmacht
a) Traydedirect is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.
b) Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Traydedirect enig voordeel mocht hebben.
c) Traydedirect is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 11: beëindiging
a) Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij een der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze overeenkomst voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van twee maanden in acht. Terstond na het daartoe genomen besluit, stelt de ene partij de andere schriftelijk in kennis.
b) Indien een partij opzegt nadat een opdracht is verstrekt en aanvaard en voordat deze is afgerond, is deze partij schadeplichtig, indien de andere partij aantoont schade te lijden in verband met de opzegging.
c) Indien Traydedirect met een cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.
d) Traydedirect heeft het recht de overeenkomst met een cliënt met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert.


Artikel 12: slotbepalingen
a) op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b) Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
c) Traydedirect heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan de cliënt. De cliënt kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met de cliënt zullen naar rato worden afgerekend.
d) Verandering in management of rechtsvorm heeft geen invloed op de overeenkomst.
e) Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zoveel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.